Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
Проф. д-р Д. Димов Ловеч

Прием след 7 клас

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН  VII  КЛАС - Дневна форма на обучение

 

  • след 7-ми клас – 1 паралелка в професионално направление „Ветеринарна медицина”, 640010 професия „Ветеринарен техник”,6400101 специалност „Ветеринарен техникс разширено изучаване на английски език, степен на професионална квалификация ІІІ, срок на обучение – 5 години, форма на обучение – дневна.

 

  • след 7-ми клас – 0,5 паралелка в професионално направление  640 “Ветеринарна медицина“, 640020 професия „Ветеринарен                                                                                                                лаборант", 6400201 специалност "Ветеринарен лаборант" степен на професионална квалификация ІІІ, срок на обучение – 5 години,,-  форма на обучение – дневна.

 

  • след 7-ми клас – 0,5 паралелка в професионално направление  „Хранителни технологии”, 541060 професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, 5410601 специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напиткис разширено изучаване на английски език, степен на професионална квалификация ІІІ, срок на обучение – 5 години, форма на обучение – дневна.