Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
Проф. д-р Д. Димов Ловеч

Подкрепа за успех

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

-Клуб "Кинология"- с ръководител д-р Николай Николов 

-Клуб "Арт ателие"- с ръководител Христина Христова

-Клуб "Волейбол" - с ръководител  Мартин Каталиев 

-Клуб "Онлайн маркетинг" - с ръководител Невена Рогашка 

-клуб "Хранителни технологии"- с ръководител инж.Сийка Динкова