Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
Проф. д-р Д. Димов Ловеч

Нормативни документи

Форми на обучение

-Дневна

-Самостоятелна

-Дуална

Прикачени документи

Дневно разписание НПГВМ
Мерки за повишаване качеството
Правилник за дейността НПГВМ
Програма равни възможности
Учебен план ВЛ
Учебен план ВТ 8 клас
Учебен план ТТКХ 8
Учебен план ХТ 10 клас
Училищен учебен план 11
Училищен учебен план ВТ 9 клас
Училищен учебен план ВТ 10 клас
Училищен учебен план ТТКБХ 9 кл
Училищен учебен план чужд език 11
Годишен план за дейността на НПГВМ 20-21 г.
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Занимания по интереси - училищна програма
СТРАТЕГИЯ 2020-2024 г.
План за действие към СТРАТЕГИЯ за 20-21г.
Учебен план 12 клас -Ветеринарен техник след 7 клас
Учебен план 12 клас Ветеринарен техник
Учебен план 12 клас Контрол на качеството
Етичен кодекс
Заповед_ДПП_национални
Заповед за организация и провеждане на ДЗИ 20-21 г.
Заповед за повеждане на ДКИ 20-21 г.
План-програма за БДП за 2021 година