Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

АКРЕДИТАЦИЯ - Професионално образование и обучение

ОБЯВЯВА

 

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ

ЗА ПРОЕКТ 2022-1BG01-KA121-VET-000054520,

ключова дейност 1 „Образователна мобилност за    граждани“,

сектор „Професионално образование и обучение“

 

Изисквания за кандидатстване:

- Ученикът да е 10 или 11 клас/ без миналогодишните участници в Еразъм+/

- Успех от първия учебен срок  над 4.00

- Успех от  първия учебен срок над 4.50 – 5 т.

-- Успех от  първия учебен срок над 5.50 – 10 т.

- Липса на наказания за тази учебна година – 10 т.

- Препоръка от класния ръководител – от 1 до 10 точки

- Покриване ниво на английски език В1, чрез тест или сертификат – 15 т.

- Участие в извънкласни дейности /клубове по интереси и други инициативи/– 5т.

- Участие в проекти, конкурси и състезания популяризиращи училището – 5т.

- Наградени ученици от проекти, конкурси и състезания – 10 т.

- За 10а, 10б и 11а клас ефективно изучаване на професията – активност и заинтересованост при усвояване на професията – препоръка от учителите по професионална подготовка – 10 т.

- За 11б клас отговорно отношение при посещение и работа в реална работна среда/ дуална форма на обучение/ - препоръка от учители методици – 10 т.

- Лични умения и компетенции – 10т.

- Добре представена мотивация за участие в мобилността  – 15т.

  Приключи първият проект на АКРЕДИТАЦИЯТА по програма ЕРАЗЪМ в професионалното образование и обучение в Националната гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч. Две мобилности, на ученици и учители, много възможности, добри практики в малки предприятия и ферми, професионални училища с дуална форма на обучение и иновации са част от програмата ни в Италия.