Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

1. Стипендии за отличен успех - попълва се молба - декларация до класния ръководител /за успех над 5,50/
2. Социални стипендии
* Служебни бележки за доходите на двамата родители за периода 01.08.2019
31.01.2020 /доходът на член от семейството не трябва да надхвърля 568 лв/
* Бележка от социално подпомагане за горепосочения период, че получава или не получава детски надбавки /от Дирекция социално подпомагане в съответния град/
* Бележка от брат или сестра, че посещават училище или детска градина
* Заявление - декларация от ученика
* Успех от първия учебен срок минимум Добър 4.00
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ -
09. 03. 2020 /при класния ръководител/