Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ

I. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ – НАД 5,50.

Заявление /формулярът се получава от училище/, в което е посочен успеха от 2021/2022 учебна година, заверен с подпис на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех.
При отпускане на стипендия от началото на VIII клас се взима предвид успехът от свидетелството за завършено основно образование изчислен от оценките за седми клас.
Документ за банкова сметка – ЛИЧНА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

II. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ
1.1. Заявление /формулярът се получава от училище/, подписано от класния ръководител. За ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие от смъртния акт на починалия родител, а когато бащата е неизвестен - копие от акта за раждане.

1.2. Документ за банкова сметка – ЛИЧНА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

III. СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С НИСЪК ДОХОД
Заявление /от училището/

Успех от 2021/2022 учебна година – над 4,00 – заверен с подписа на класния ръководител.
Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. април 2022 г. до м. септември 2022 г. включително.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от м. април 2022 г. до м. септември 2022 г. включително, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период /.
Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. април 2022 г. до м. септември 2022 г. включително. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда - нотариално заверена декларация, че не са регистрирани и не са получавали. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за периода от от м. април 2022 г. до м. септември 2022 г. включително.

Ако ученикът, кандидатстващ за социална стипендия, има учaщи братя или сестри, прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от от м. април 2022 г. до м. септември 2022г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка, удостоверяваща това /за същия период/.

За да се отпусне социална стипендия, месечният доход на член от семейството за периода от от м. април 2022 г. до м. септември 2022 г. включително трябва да е под установената за страната минимална работна заплата осреднена за последните шест месеца – 710.00 лв.

Документ за банкова сметка – ЛИЧНА на ученика – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ІV. Стипендиите се изплащат по банков път по лична банкова сметка на заявителя /ученика/

Ученици под 14 години получават стипендията в брой в училище.