Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Други проекти

  1. „Нека заедно да изградим бъдещето си“ по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1
  2. Националната програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование“
  3. Националната програма „Иновации в действие“.
  4. Национална програма „Без свободен час“ - модул „Без свободен час в училище“.
  5. Национална програма „Квалификация“2020 г.
  6. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ и др.
  7. Проект BG05M9OP001-1.051-0003 „Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по процедура BG 05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социални партньори“.