Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

9.Ученически практики 2

 През учебната 2022-2023 г. НПГВМ „ Проф. д-р Д. Димов“ участва в проект  в Проект

BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В проекта  са включени 27 ученици от 11 и 12 клас от специалностите „ Ветеринарен техник“и „ Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“, които провеждат практика в реална работна среда в предприятията на 6 фирми партньори: „ Доверие – Вет“ ООД, Ветеринарен комплекс  ООД, „Темиса 15“ ЕООД, „ Колор клуб“ ЕООД,  „ Недков Г. Й “ ООД  и Зоопарк Ловеч.