Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
Проф. д-р Д. Димов Ловеч

Нормативни документи

Форми на обучение

-Дневна

-Самостоятелна

-Дуална

Прикачени документи

План-програма за БДП за 2021 година
Заповед за повеждане на ДКИ 20-21 г.
Заповед за организация и провеждане на ДЗИ 20-21 г.
Заповед_ДПП_национални
Етичен кодекс
Учебен план 12 клас Контрол на качеството
Учебен план 12 клас Ветеринарен техник
Учебен план 12 клас -Ветеринарен техник след 7 клас
План за действие към СТРАТЕГИЯ за 20-21г.
СТРАТЕГИЯ 2020-2024 г.
Занимания по интереси - училищна програма
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Годишен план за дейността на НПГВМ 20-21 г.
Училищен учебен план чужд език 11
Училищен учебен план ТТКБХ 9 кл
Училищен учебен план ВТ 10 клас
Училищен учебен план ВТ 9 клас
Училищен учебен план 11
Учебен план ХТ 10 клас
Учебен план ТТКХ 8
Учебен план ВТ 8 клас
Учебен план ВЛ
Програма равни възможности
Правилник за дейността НПГВМ
Мерки за повишаване качеството
Дневно разписание НПГВМ