Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Нормативни документи

Форми на обучение

-Дневна

-Самостоятелна

-Дуална

Прикачени документи

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023-2024
Правилник равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2023-2024
Мерки за повишаване качеството на образованието 2023-2024
Дневно разписание НПГВМ 2023-2024
Форми на обучение през 2023 - 2024 г.
Учебен план 10 СОП 2023-2024
Учебен план 9 СОП 2023-2024
Учебен план 8 клас СОП 2023-2024
Учебен план 12а Ветеринарен техник 2023-2024
Учебен план 11б Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки 2023-2024
Учебен план 11б Ветеринарен лаборант 2023-2024
Учебен план 11а Ветеринарен техник 2023-2024
Учебен план 10б Технологичен и микробиологичен контрол в хранително вкусовата промишленост 2023-2024
Учебен план 10б Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки 2023-2024
Учебен план 10а Ветеринарен техник 2023-2024
Учебен план 9б Контрол на качеството на храни и напитки дуална 2023-2024
Учебен план 9б Контрол на качеството на храни и напитки дневна 2023-2024
Учебен план 9а Ветеринарен техник 2023-2024
Учебен план 8б технологичен и микробиологичен контрол 2023-2024
Учебен план 8б контрол на качеството на храни и напитки 2023-2024
Учебен план 8а Ветеринарен Техник 2023-2024
Правилник за дейноста на НПГВМ 2023-2024
График поправителна майска сесия - 12 клас
Правилник ЗБУТ
Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023
План за контролната дейност на директора 2022-2023
План за действие към СТРАТЕГИЯ финансиране 2022-2023
План квалификационна дейност 2022-2023 г.
План за превенция и интервенция на тормоза и насилието
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023
График консултиране на родители и ученици 2022-2023
График консултации по предмети 2022-2023
Годишен план за дейността на НПГВМ 2022-2023
Програма за гражданско образование по НП "Без свободен час"
Етичен кодекс
СТРАТЕГИЯ 2020-2024 г.
Занимания по интереси - училищна програма