Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Нормативни документи

Форми на обучение

-Дневна

-Самостоятелна

-Дуална

Прикачени документи

График поправителна майска сесия - 12 клас
Правилник ЗБУТ
Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023
План за контролната дейност на директора 2022-2023
План за действие към СТРАТЕГИЯ финансиране 2022-2023
План квалификационна дейност 2022-2023 г.
План за превенция и интервенция на тормоза и насилието
форми на обучение през 2022 - 2023 г.
Учебен предмет и издателство
Училищен учебен план по XII b хранителни технологии 2022-2023
Училищен учебен план по XII a ветеринарна медицина 2022-2023
Училищен учебен план по XI Б Хранителни технологии 2022-2023
Училищен учебен план по XI a ветеринарна медицина 2022-2023
Училищен учебен план по X A ветеринарна медицина 2022-2023
Училищен учебен план по X Б Хранителни технологии 2022-2023
Училищен учебен план по X Б ветеринарна медицина 2022-2023
Училищен учебен план VIII Б - Контрол на качеството - дуална форма 2022-2023
Училищен учебен план VIII Б - Контрол на качеството - дневна 2022-2023
Училищен учебен план IX А - Ветеринарен техник 2022-2023
Училищен учебен план VIII А - Ветеринарен техник 2022-2023
Училищен учебен план - IX Б - Контрол на качеството 2022-2023
Програма за предоставяне на равни възможности 2022-2023
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023
Правилник за дейността на НПГВМ 2022-2023
Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-2023
Дневно разписание 2022-2023
График консултиране на родители и ученици 2022-2023
График консултации по предмети 2022-2023
Годишен план за дейността на НПГВМ 2022-2023
Програма за гражданско образование по НП "Без свободен час"
Етичен кодекс
СТРАТЕГИЯ 2020-2024 г.
Занимания по интереси - училищна програма