Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Нормативни документи

Форми на обучение

-Дневна

-Самостоятелна

-Дуална

Прикачени документи

Годишен план за дейността на НПГВМ 2021-2022
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма равни възможности
Дневно разписание НПГВМ
Правилник за дейността НПГВМ 2021-2022
Училищен Учебен план 12б ТТКХН
Училищен Учебен план 12а ВТ
Училищен Учебен план 11б ТТКХН
Училищен Учебен план 11а ВТ
Училищен Учебен план 10б ТТКХН
Училищен Учебен план 10а ВТ
Училищен Учебен план 9б ВЛ
Училищен Учебен план 9б ТТКХН
Училищен Учебен план 9а ВТ
Училищен Учебен план 8б лаборант в ХВП
Училищен Учебен план 8б ТТ
Училищен Учебен план 8а ВТ
План-програма за БДП за 2021 година
Заповед за повеждане на ДКИ 20-21 г.
Заповед за организация и провеждане на ДЗИ 20-21 г.
Заповед_ДПП_национални
Етичен кодекс
План за действие към СТРАТЕГИЯ за 20-21г.
СТРАТЕГИЯ 2020-2024 г.
Занимания по интереси - училищна програма
Мерки за повишаване качеството