Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Обява

 

ОБЯВЯВА

 

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ

ЗА ПРОЕКТ 2023-1-BG01-KA121-VET-000113201,

ключова дейност 1 „Образователна мобилност за    граждани“,

сектор „Професионално образование и обучение“

 

име………………………………………………………….клас………..

Изисквания за кандидатстване:

- Ученикът да е 10 или 11 клас/ без миналогодишните участници в Еразъм+/

- Успех  над 4.00

- Успех  над 4.50 – 5 т.  …..

-- Успех над 5.50 – 10 т.    ……

- Липса на наказания за тази учебна година – 10 т.  ….

- Препоръка от класния ръководител – от 1 до 10 точки  ….

- Покриване ниво на английски език В1, чрез тест  – 15 т.   …..

- Участие в извънкласни дейности /клубове по интереси, НП и други инициативи/– 5т.  …..

- Участие в проекти, конкурси и състезания популяризиращи училището – 5т.  ….

- Наградени ученици от проекти, конкурси и състезания – 10 т. …..

- Ефективно изучаване на професията – активност и заинтересованост при усвояване на професията – препоръка от учителите по професионална подготовка – 10 т.   ….

- Лични умения и компетенции – 10т.   …..

- Добре представена мотивация за участие в мобилността  – 15т.  ……