Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Подкрепа за дуалната система на обучение

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ .

 

 

ФИРМИ ПАРТНЬОРИ НА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

  1. Месокомбинат – Ловеч АД - ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРАНЕ Н МЕСО И МЕСТНИ ПРОДУКТИ
  2. Славимес ООД– Ловеч – собствено производство на месо, месни деликатеси
  3. КООП ДОВЕРИЕ– Лесидрен - месопреработвателно предприятие за производство на свинско и телешко месо, варено-пушени колбаси и деликатеси.
  4. „Диагностика 7“ ЕООД – Ловеч, лаборатория за изпитване на води и храни
  5. „Драката 59“ ЕООД – Ловеч, ресторантьорство и хотелиерство
  6. „Темиса 15“ ЕООД – Ловеч, производство на хляб, хлебни изделия и закуски