Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Подкрепа за дуалната система на обучение

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ .