Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Проекти

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ .

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект: „Изграждане на виртуална лаборатория за обучение по анатомия“

Проект иновации „Техници под контрол – симбиоза между две професии“

 

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 

Национална програма „Отново заедно“

Националната програма „Иновации в действие“.

Национална програма „Без свободен час“ - модул „Без свободен час в училище“.

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ и др.

Национална програма „ Създаване на достъпна среда и сигурност в училище – Безопасно училище“

Национална програма „Изграждане на училищна СТЕМ среда“

 

Прикачени документи

Продукт от публична изява