Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Нека заедно да изградим бъдещето си

Национална професионална гимназия по ветеринарнa медицина

„Проф. д-р Д. Димов“ – Ловеч

 

ОБЯВЯВА

Във връзка с осъществяване на дейности по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ - Мобилност на педагогически персонал, по проект с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA102-078763, на тема „Нека заедно да изградим бъдещето си“

 

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛИ

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Формуляр за участие в проекта
  • EUROPASS автобиография.
  • Мотивационно писмо

 

Селекцията на подадените документи ще бъде извършена от директора на НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ според критериите,посочени в прикачения документ по-долу „Критерии за подбор на учители“.

КРИТЕРИИ

за подбор на учители

по проект „Нека заедно да изградим бъдещето си“

"Lets Build Our Future Together"

 

Подбор по документи – от 20.11 до 30.11.2017 г.

 

Критерии и показатели

Максимален бр. точки

Кандидатът отговаря на общите изисквания на проекта:

Учител в НПГВМПроф. д-р Д. Димов- гр. Ловеч

Възможност за пътуване и отсъствие от България

Участие в иновационни проекти в училище

Придобита професионално квалификационна степен

Подаден Формуляр за кандидатстване по образец

Принос в разработката на проекта

 

1

1

3

1

1

2

СV

Правилно и вярно представена лична информация

Преподавател по професионална подготовка

Описани лични умения и компетенции

Преподавателят владее английски език – минимум А2 по ОЕЕР

Преподавателят владее езика на страната, която посещава или съответния

 

1

3

2

3

2

 

работен език, различен от английски език

Координатори по проекта

 

5

3.Мотивация за участие в мобилността:

Кандидатът показва висока мотивация за участие в мобилността

Личностните му качества отговарят на потребностите на екипа и изискванията на проекта

 

3

2

Мотивация и готовност за участие в подготовката, мобилността и дейностите по разпространение

10

ОБЩО:

.…./40

 

*Подборът на кандидатите се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на конкурс, на който се разглеждат и оценяват предварително подадените от преподавателя документи.

Линк видео :

https://youtu.be/GxF0Gt1h0AI

https://youtu.be/ELipZ2ddfCU

https://youtu.be/Usm2Wz0kOtI

https://youtu.be/vKlDx68gaEw

https://youtu.be/kxQYKW0GkFI

https://youtu.be/D3FkQkUakmk

https://youtu.be/R-wk-pX4FNw